Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 4, 2024

גיא ואיתן מדברים על היוזמות החדשות של מדירה בפתיחת “מועדוני המומחים” בתחום הדאטה, וגם הכרזה חשובה לגבי קהילת הדאטה הנוכחית עבור DBA-ים.

וגם אנחנו מדברים על הסיבות למה צריך או לא...